Unii români vor ca pensia să le fie adusă de poștaș, în timp ce alți pensionari au optat pentru plata pensie pe card. Pe ce dată intră pensia românilor pe card?

Pe ce dată intră pensia românilor în luna mai?

Data la care pensionarii români primesc pensia în luna mai 2023 diferă în funcție de modul în care au ales să le fie livrați banii.

Mai exact, plata drepturilor de pensie pentru luna aprilie prin Poșta Romana se face în perioada 1-15 a lunii mai, la domiciliul pensionarilor.

Persoanele care nu sunt găsite la domiciliu, drepturile bănești și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

De asemenea, în ceea ce privește pensionarii care au ales plata în cont curent sau pe card, aceștia trebuie să știe că pensia pentru luna aprilie va intra pe card în jurul datei de 12 mai.

Ce se întâmplă cu pensiile românilor?

Potrivit unui act normativ, se urmărește o creștere a venitului pentru cei 5 milioane de pensionari, o nouă formulă de calcul, dar sunt schimbări și pentru cei ce urmează a ieși din câmpul muncii. Astfel, se dorește egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbați la 65 de ani, până în anul 2035, dar și eliminarea inechităților din sistemul public de pensii. Persoanele care își vor dori să mai lucreze, după vârsta de 65 de ani, o vor putea face voluntar, însă pensia nu se va mai cumula cu salariul.
Datorită creșterii prețurilor la alimentele de bază, dar și a facturilor, valoarea pensiei este într-o permanentă schimbare, de cele mai multe ori asigurând un trai la limită. Majorarea punctului de pensie, a pensiei minime garantate, dar și oferirea de ajutoare de stat pensionarilor cu venituri mici sunt câteva dintre măsurile menite să sporească bugetul seniorilor.

Ce cuprinde proiectul de lege?

Ce cuprinde proiectul care va fi mai întâi discutat în coaliție și apoi trimis în circuitul inter-ministerial pentru avizare:

– De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de: a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare; b) mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. „Mobilier” și 3.2. „Aparatură birotică” din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou. Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.

– În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din: a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale(…), nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: a) la data intrării în vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi; b) după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.

– Pensionarii prevăzuți mai sus au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție. În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la alin. (3) și (4), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

– Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor şi indemnizațiilor prevăzută la art. 25

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu organizează cursuri de formare profesională. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), cursurile de formare profesională desfășurate în cadrul unor proiecte finanțate împrumuturi externe, din fonduri externe nerambursabile, din Planul național de redresare și reziliență precum și din fonduri provenite din donații și sponsorizări.

– Angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, pot exercita concomitent cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele prevăzute la alin. (1), numite ca membri în mai mult de două consilii de administrație și/ sau de supraveghere la întreprinderile publice își vor exercita opțiunea. În situația în care persoanele nu își exercită dreptul de opțiune acestea își pierd de drept calitatea de membru din toate consiliile de administrație și/ sau de supraveghere ale întreprinderilor publice.

Admin