Calendar Ortodox 14 mai 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciunea pentru binecuvântarea casei și bunăstarea familiei

Calendar ortodox 14 mai 2023. Sărbătoare pe 14 mai, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sf Isidor din Hios.

Calendar ortodox 14 mai 2023. Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe 14 mai pe Sfântul Mucenic Isidor din Hios, ocrotitorul celor care se află în nevoi și necazuri și sprijinitorul marinarilor.

Rugăciunea pentru binecuvântarea casei și bunăstarea familiei pe care este bine să o rostești pe 14 mai!

Sfântul Mucenic Isidor din Hios a trăit în zilele împăratului Deciu, fiind de loc din Alexandria Egiptului.

Dorind împăratul încă din primul său an de domnie să-și reformeze armata din temelii și, astfel, să o reorganizeze, a trimis în insula Chios (sau Hios) din Marea Egee pe tribunul Numerian cu porunca de a încorpora pe toți tinerii înscriși în armată.

Printre ei se afla, evident, și Sfântul Isidor, un tânăr simplu care trăia în rugăciune, post și înfrânare. După o vreme, împăratul Deciu a dat ordin ca toți soldații din armată să să aducă jertfă zeilor, pentru a-i ajuta în lupte, iar cei ce nu o vor face să fie obligați prin chinuri și tortură.

Pentru că n-a dorit să facă acest lucru și pentru că se purta cuminte și atent față de ceilalți, Sfântul Isidor a fost pârât că este creștin și a fost chemat la judecată în fața lui Numerian, mărturisind fățiș și fără nicio rezervă dreapta credință.

Lui Isidor i s-a cerut să renunțe la credința creștină și să jertfească idolilor. Refuză, motiv pentru care i se taie limba.În chip miraculos, chiar fără limbă, Isidor Îl mărturisea pe Hristos. Sf Isidor a fost condamnat la moarte în anul 251. A primit cununa muceniciei prin tăierea capului.

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Isidor din Hios, sărbătorit pe 14 mai 2023

Troparul Sfântului Mucenic Isidor din Hios, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Isidor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru.; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o…

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale, mucenice al lui Hristos, Isidore, dă-mi mie lumină din cer şi har ca să laud pomenirea ta cea cinstită, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul ţi-a fost către Dumnezeu inima şi sufletul, mucenice Isidore, căci ai avut şi viaţă preacurată, nevoindu-te ca un mucenic.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndreptându-ţi sufletul după lege, fericite Isidore, ca o avuţie nerăpită ai ţinut credinţa cea mântuitoare nestrămutată, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat născând pe Dumnezeu cel din fire, chiar te numeşti Născătoare de Dumnezeu, purtând cu adevărat şi numire de potriva dumnezeieştii naşteri, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea…

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuindu-te cu socoteală, mărite mucenice al lui Hristos, ai întunecat pornirile patimilor cu nevoinţa virtuţilor, purtătorule de chinuri.

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pornirea sufletului neînfricoşată, mărite, foarte cu dreaptă credinţă ai păzit mărturisirea nevătămată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Judecătorul a toată lumea, fă-L prin rugăciunile tale milostiv către cel ce laudă cu cucerire prăznuirea ta, purtătorule de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omoară cugetul trupului nostru, stăpână, şi înviază sufletul celor ce te laudă cu credinţă, pe tine, Fecioară.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcând pe Cuvântul locuitor întru tine, fericite, ca un ostaş nebiruit ai ruşinat trufia cea tiranică, şi din aceasta făcându-te purtător de biruinţă, pururea pomenite, ai primit cununi neveştejite de la Dumnezeu, mucenice Isidor.

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un viteaz alungând pe vrăjmaşii tăi, Isidore, i-ai sfărâmat pe dânşii, fiind îngrădit cu arma cea înfricoşătoare a Crucii, şi încins cu putere, şi pe cei ce te-au urât i-ai pierdut, strigând: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urmând patimilor Stăpânului, cu bună voie I-ai urmat Lui, suferind moarte de bunăvoie pentru El. Pentru aceea te-a învrednicit vieţii celei nemuritoare Domnul slavei, întru ale Cărui mâini ai pus sufletul tău, preafericite mucenice Isidor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ce nu a părăsit sânurile cele părinteşti şi a primit a Se sălăşlui în pântecele tău, Preacurată, Întrupându-Se, înnoieşte pe om, Cel ce pentru bogăţia milostivirii de bunăvoie s-a sărăcit, şi a îmbogăţit lumea cu Dumnezeirea.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă curată şi desăvârşită te-ai adus Stăpânului tău Hristos, şi jertfindu-te cu osârdie, şi vărsându-ţi sângele Isidore după vrednicie, te-ai făcut acum părtaş patimii şi împreună moştenitor împărăţiei Lui.

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bunul biruitor mucenic Isidor, întărindu-se cu puterea Ta cea atotputernică, Mântuitorule, a stins negura înşelăciunii, şi tăindu-i-se capul, Ţie, Dătătorului de viată, ţi-a închinat sufletul cu bună laudă, Stăpâne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se înfrumuseţează Biserica lui Hristos, fericite, prin faptele tale cele alese, şi se luminează cu împotrivirile luptelor tale mărite. Căci tu te-ai arătat stând împotriva păcatului tare până la sânge, Isidore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind plină de întinăciune firea omenească din călcarea poruncii mai înainte, şi cumplit stricată, şi fâcându-se muritoare o ai ridicat, ceea ce ai născut izvorul nemuririi celei mai presus de cuget, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână Preacurată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având dragoste deplină către Dumnezeu, Cel ce este cu adevărat bunătate nemuritoare, ţi-ai întunecat dragostea de către cele pământeşti, purtătorule de chinuri, preafericite, şi ai alergat strigând: lipitu-m-am pe urma Ta, Stăpâne.

Stih: Sfinte Mucenice Isidor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumuseţile cele muceniceşti fiind împodobit ca un mire frumos, Isidor, te-ai suit către cer bucurându-te, ca să stai înaintea lumii celei făcătoare de frumuseţe, rugându-te totdeauna pentru cei ce săvârşesc pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răbdat-ai a te junghia, pătimitorule, văzând mai înainte slava cea veşnică, şi ca un mucenic nebiruit ai dobândit desfătarea cea cu adevărat vecuitoare împreună cu mucenicii, purtătorule de cunună, preafericite Isidor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox mai 2023
1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie

2 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

6 S Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar

7 D Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat

Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

8 L †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

9 M Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Simon Zilotul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 V †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.

14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 V Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi

21 D †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

22 L Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic

23 M Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Nu se fac nunți)

26 V Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 S Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul

28 D Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

29 L Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam

31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Admin