Calendar Ortodox 11 iulie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciune pentru mare sprijin și ajutor

Calendar ortodox 11 iulie 2023, data la care Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Mare Muceniță Eufimia, care a plătit cu viața pentru dreapta credință în Mântuitorul Hristos.

Sf Eufimia trăit și a pătimit în vremea împăratului Dioclețian.
Rugăciune pentru mare sprijin și ajutor pe care este bine să o rostești pe 11 iulie!

Calendar ortodox 11 iulie 2023

Sărbătoare 11 iulie. Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuită în fiecare an la data de 11 iulie în calendarul ortodox.

Sfânta Eufimia s-a născut în Calcedon și a trăit în vremea împăratului Dioclețian (284-305). Tatăl ei, senatorul Filofron și mama sa, Theodorisia, erau creștini. Pentru că refuzat sa împlinească porunca proconsului Pricus de a aduce jertfe idolilor, a fost supusă la multe chinuri.

Când a fost întrebată de ce a sfidat porunca dată de proconsul, Sfânta Eufimia a raspuns: „Comanda împăratului și a ta se cuvine sa fie împlinită atunci când nu este contrară poruncii lui Dumnezeu.

Dar dacă ea este potrivnică poruncii lui Dumnezeu, atunci ea nu numai ca nu trebuie împlinită, dar trebuie și combătută”.
A fost aruncată într-un cuptor încins, într-o apă plină de târâtoare otrăvitoare, dar însemnându-se cu semnul sfintei cruci, a ieșit nevătămată.

Și-a dat sufletul când a fost aruncată la fiarele sălbatice. Moaștele Sfintei Eufimia pot fi venerate in Catedrala patriarhala „Sfantul Gheorghe” din Fanar, potrivit creștinortodox.ro.

Sărbătoare 11 iulie
Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, sărbătorită pe 11 iulie în calendarul creștin

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia, glasul al 3-lea:

Ai veselit pe cei credincioşi şi ai ruşinat pe cei rău mărturisitori, Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, preafumoasă fecioară a lui Hristos.

Căci ai întărit dogmele Sinodului al patrulea, pe care părinţii bine le-au rânduit. Muceniţă mărită, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce cu preaslăvire a afundat pe Faraon în mare, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să cântăm Domnului, Celui Ce a întărit în lupte pe nevoitoarea Sa care s-a nevoit tare pentru El, ca să se împodobească cu cununi.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să tacă tot eresul, văzând pe cea îngropată că ţine dumnezeiescul hotar al credinţei, ca pe nişte lespezi şi izvorăşte izvoare de tămăduiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, minune! Cum cea moartă ca şi cum ar fi pătimind vie, muceniceşte izvorăşte sângiuiri în sicriu şi neîncetat ne dă daruri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Bucuria îngerilor, Lauda Apostolilor, Întărirea cea neclintită a sfinţilor mucenici, te fericim, Fecioară.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să se deschidă sicriul şi po­porul lui Dumnezeu să ia picăturile sângiuirilor ca pe nişte doctorii împotriva bolilor.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, ce auziri noi! Căci via Cu­vântului cea bine înflorită, fiind uscată de demult, odrăsleşte strugurele sângiuirilor ei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Să privim la sicriu ca la un lin şi la pielea trupului ca la un strugure şi la sângele prealăudatei, ca la nişte vin.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe însăşi Fecioara Maica lui Dumnezeu să o lăudăm cu dreaptă credinţă; că neîncetat se roagă pentru noi către Domnul.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul Dumnezeul meu, pentru aceasta cei slabi s-au încins cu putere.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am glasul Tău şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat, Doamne.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străină auzire: firea femeiască cea slabă, îmbărbătându-se vitejeşte, se întrarmează împotriva balaurului.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hotărârea cea scrisă de Dumnezeu a dreptmăritoarei credinţe, a fost pusă la tine ca la o credincioasă păzitoare de lege, Muceniţă a lui Hristos, Sfântă Eufimia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nedescoperirea învăţăturilor celor potrivnice, aducându-ţi-se în cartea cea dumnezeiască în scris, ai întărit dogma cea adevărată cu sângele tău, ca şi cu o pecete.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică Preacurată, Binecuvântată Fecioară, păzeşte de toată primejdia pe cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce ai răsărit lumina şi ai luminat zorile şi ai arătat ziua, slavă Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Calcedonul, prăznuind împreună cu noi, cinsteşte luptele tale, muceniţă şi înfiorătoarele sângiuiri şi se sfinţeşte poporul lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea părinţilor a închinat ţie hotarul dogmelor, muceniţă, ca unei îndumnezeite propovăduitoare a adevărului şi după moarte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deşi tu taci, fiind moartă şi nu-ţi mişti buzele, dar din lăuntru darul minunilor strigă în tine, cu trâmbiţa cea de taină a dogmelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Zidirea fără încetare aduce ţie, Fecioară, glasul Îngerului: Bucură-te, Preacurată Maica lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Precum ai izbăvit pe Iona…

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râvnind bărbăţia Iuditei, muceniţă, prin bărbăţia cugetelor, cu sabia dogmelor tale ai ucis în lume pe vrăjmaşul Olofern cel înţelegător.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deşertându-ţi sicriul moaştelor, ca un vas de mir dai miros inimilor noastre şi arzi limbile vrăjmaşilor eretici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Porfiră împărătească ai ţesut Bisericii, vopsită din sângiuirile chinurilor tale şi ai pus într-însa ca învăţătură cuvintele tainelor lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Sursă: doxologia.ro

Admin