Calendar Ortodox pentru ziua de 14 noiembrie 2023. Este prăznuit sfântul ce a înviat un copil

Iată ce rugăciune trebuie să rostim la data de 14 noiembrie 2023!

Calendar ortodox 14 noiembrie 2023

Sărbătoare 14 noiembrie. Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Apostol Filip sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 14 noiembrie în calendarul ortodox.  

Sfântul Grigore Palama s-a născut la Constantinopol, în anul 1296, iar încă de la o vârstă fragedă, acesta a rămas fără tată, însă mama acestuia a încercat să îi ofere educație aleasă.

În tinerețe, Sfântul Grigore Palama a simțit cu adevărat chemarea cuvintelor Domnului, veste pe care a împărțit-o cu mama și frații lui.

Familia sa l-a susținut pe acesta pentru a își asculta chemarea, chiar mai mult, mama Sfântului Grigore Palama a intrat la o mănăstire de maici, iar Grigore alături de frații săi s-au dus la mănăstirea Vatoped. Sfântul Grigore Palama își dorea să afle singur tainele Domnului, astfel acesta a decis să plece în pustietate, însă în fiecare sâmbătă și duminică cobora pentru a sluji la Sfânta Liturghie.

Pentru toate aceste taine pe care le împărțea cu locuitorii și credincioșii, Sfântul Grigore Palama a fost făcut în cele din urmă arhiereu și pus în scaunul Tesalonicului.

Sfântul Apostol Filip este pomenit în Evanghelie ca unul dintre cei 12 Apostoli ai Domnului, iar acesta s-a născut în Betsaida, loc din care provin și Sfântul Petru și Sfântul Andrei.

Acesta se diferenția de cei menționat anteriori prin inteligența aparte pe care o avea, iar atunci când IIsus a spus să îl urmeze în Galileea, Sfântul Apostol Filip l-a urmat fără să se uite înapoi, crezând din tot sufletul că acesta este Fiul lui Dumnezeu. 

De-a lungul vieții sale, acesta a împărtășit cuvântul Domnului în mai multe părți ale lumii și a realizat mai multe minuni pentru care a fost cunoscut.

În vremea în care acesta a propovăduit în Galieea a reușit să învie în copil, iar când a ajuns în Grecia, mulți oameni își doreau să primească botezul din partea lui, relatează crestinortodox.ro.Sărbătoare 14 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Apostol Filip, sărbătoriți pe 14 noiembrie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

C ântarea 1, glasul al 6-lea.  Irmos: Ca pe uscat umbl ând…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieştii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtăşire, luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ţie ţi-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Acum nu în închipuiri întunecate, nici în umbre, nici în oglinzi vezi, preainţelepte, pe Izvorul Bunătăţilor Hristos, Marginea doririlor, ci faţă către faţă Îl vezi lămurit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lipsind căpeteniile din seminţia lui Iuda, Preacurată, Fiul tău şi Dumnezeu, venind Povăţuitor marginilor pământului, cu adevărat acum a împărăţit.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sf ânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu fiind plin de lumina privirii la cele de sus, prin lucrare, lui Hristos, Luminii Celei Mari Ce a fost cu noi, te-ai învrednicit a sluji, Dumnezeiscule Filip.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temei dogmelor celor creştineşti a ta învăţătură de Taină creştineşte s-a arătat, că printr-însa cu dreaptă credinţă am cunoscut pe Fiul Unit fiind cu Părintele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfeşnic de aur ai fost, strălucind oamenilor lumina cea pururea veşnică şi luminând printr-Însul lumea ai lămurit cu cunoştinţa, Sfinte Filip, Preaalesule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spre tine, Preasfântă Curată, nedăjduindu-mă, să nu cad din nădejdea cea întru tine. Ci, ca o Maică Milostivă a Iubitorului de oameni Dumnezeu, din cursele vrăjmaşului mă miluieşte.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaş Soarelui Hristos, al Adevăratei Lumini şi Biserică ce ai încăput Strălucirea Lui te-ai arătat şi Cer care ai spus Slava lui Dumnezeu oamenilor.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru omenirea cea stricată prin patimi, fiind pus tu de Hristos ca Dumnezeiască sare, ai uscat putreziciunea ei cea cumplită, de Dumnezeu grăitorule, cel ce eşti vrednic de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu puterea lui Hristos, Sfinte Filip, fiind întărit, decât tabăra demonilor şi a celor răucredincioşi, te-ai arătat mai tare pe pământ, strigând bună vestire a Dumnezeieştii Vieţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Liman cu bună linişte Hristos te-a arătat celor ce cu credinţă şi cu dragoste adevărată pe tine, Stăpâna cea cu totul fără prihană, din cuget Curat de Dum­nezeu Născătoare te vestesc.

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiasc ă Strălucirea Ta…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veninul vrăjmaşului cel de suflet stricător, cu palmele tale cele tămăduitoare, de Dumnezeu grăitorule, l-ai uscat, mântuind pe cei ţinuţi întru mânia cea de moarte aducătoare, a cumplitei dureri.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu foc insuflat arătându-te, cu venirea Mângâietorului şi cu harul, Sfinte Filip, pe cei amorţiţi de frigul necredinţei, cu căldura credinţei i-ai înviat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aproape de Hristos ai fost, strălucirile cele date ţie luându-le fără mijlocire şi luminând şi povăţuind pe cei ce aleargă la tine, i-ai dus la Ziditorul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu cuvântul toate le zideşte şi cu înţeleaptă purtare de grijă le iconomiseşte, Însuşi Domnul precum voieşte, pentru milostivire S-a zidit de tine, Preacurată şi în Chip Negrăit Trup S-a făcut.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Citește și: „Am luat-o” Unde a fost găsită Melinda, fata dispărută acum o săptămână din Sighet?!

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Prins a fost, dar nu s-a  ţinut…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând că înşelăciunea vrăjmaşului mânca şi pierdea neamul omenesc, ai încordat săgeţile Tale cele ascuţite, adică pe Sfinţii Apostoli şi slobozindu-le ai desfăcut încheietura pieptului balaurului, Hristoase, vindecând pe toţi de vătămarea şi stricăciunea lui, Mântuitorule.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumină de sus strălucind, te-ai arătat ca un fulger lumii luminând şi ca un munte ce picură dulceaţă, ca nişte rouă Dumnezeiască ce cade din cer, ca un Apostol ales, ce ai plinit ceata numărului al doisprezecelea a ucenicilor lui Hristos, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învăţându-se din adâncul Tainei Tale Dumnezeiescul ucenic, Te-a propovăduit cu mare glas pe Tine, ca pe un Râu al păcii ce izvorăşte izvor de dulceaţă, ca pe un Val ce îneacă mărirea păgânilor, Bunule şi a binevestit a Ta Mărită Pogorâre, cea pentru noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe toţi oamenii cei ucişi şi pierduţi prin moarte, tu i-ai chemat la viaţa cea veşnică, născând pe Hristos, Nemurirea Cea Nestricăcioasă; şi ai luminat şi ai slobozit pe cei întunecaţi, dezlegând legăturile izgonirii noastre, Ceea ce eşti Prealăudată.

Catavasie:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Citește și: Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2023. Ce mare sfânt este sărbătorit în această zi

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca pe o p ârgă a firii…

Ucenicul şi prietenul Tău şi următorul Patimii Tale, de Dumnezeu grăitorul Apostol Filip, lumii pe Tine Te-a propovăduit. Pentru ale cărui rugăciuni, păzeşte de vrăjmaşii cei fărădelege Biserica Ta şi cetatea Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult Milostive.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii  în Babilon…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină ai fost trimis în chip de săgeată, Apostole, cu luminoase raze luminând pe cei ce cu credinţă strigă: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bogate revărsări de lumină ale Dumnezeieştii propovăduiri, fericite, strălucind luminat, pe cei din întuneric dulce a cânta i-ai luminat: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bârfirea ritorilor şi toată măiestria vorbelor, cu puternicul cuvânt al credinţei biruind-o ai cântat: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În două firi mai presus de fire Împreunate, Fecioară Curată, ai născut Neamestecat pe Hristos, Căruia strigăm: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Catavasie:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pentru Legile p ământeşti…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină lumii pe tine te-a Săvârşit, Lumina Cea Părintească, Cuvântul Cel Ipostatic, alegându-te din lume, Apostole de trei ori fericite. Şi într-armându-te cu Dumnezeiască Puterea Sa, te-a trimis ca pe un Ostaş într-armat şi nebiruit, care ai strigat: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere Dumnezeiască întărit fiind, Cetele cele împotrivă luptătoare le-ai biruit, surpând cumplita lor oştire; că pacea soartă nebiruită luând, ai răsădit lumii paşnică aşezare, strigând: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuv ântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe  Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu toată dragostea te-ai Alăturat de Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, Apostole, ucenic Lui făcându-te şi Dumnezeiască slugă şi de Taine grăitor. Pentru aceasta de Dânsul fiind trimis la păgâni, ai propovăduit venirea Lui, strigând: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

S-a unit întreg, mai presus de cuget, fără schimbare cu toată omenirea, Dumnezeu Cel Preaînalt, în pântecele tău, Preasfântă Fecioară. Pentru aceasta în două firi este cunoscut Hristos, Unul fiind după amândouă, Căruia cântând, strigăm: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în chinăm Domnului, cântându-I şi preaînăl ţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum învrednicindu-te de Slava Cea Negrăită şi de Lumina Cea Neînserată, unde este veselia cea nespusă, unde este bucuria cea neîncetată, în biserica celor întâi-născuţi, unde sunt locaşurile drepţilor, roagă-te pentru toţi creştinii, Sinte Apostole Filip, Preaînţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu podoaba bunei cuviinţe celei înţelegătoare şi încununat fiind cu Cununa Împărăţiei, de Dumnezeu înţelepţite şi cu îndestulate dări de lumină, Sfinte Apostole Filip, fiind înconjurat şi cu Razele Luminii Celei mai presus de fiinţă bucurându-te, înaintea Scaunului Stăpânului tău stai, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu toţi cinstiţii Apostoli şi cu proorocii şi cu purtătorii de chinuri, Sfinte Filip, cu cuvioşii, cu ierarhii şi cu drepţii, cu Născătoarea de Dumnezeu roagă-te, să dăruiască dezlegare de greşeli şi curăţire de multe păcate, celor ce cu credinţă săvârşesc de lumină purtătoare şi Dumnezeiască pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Întrupat, Cel Ce mai înainte fără de trup a fost, Fecioară Maică, L-ai născut; pentru aceasta după adevăr, toţi pe tine cu dreaptă credinţă te propovăduim, mai Adevărată numire ţie aducând, Curată, că tu Rădăcină mântuirii credincioşilor rămâi.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe  Înţelepciunea şi Cuvântul…

Izgonitor de demoni arătându-te şi luminător celor din întuneric văzându-te, ai arătat pe Soarele care a strălucit din Fecioară. Şi capiştile idoleşti sfărâmând, ai ridicat Biserici, fericite, spre Slava Dumnezeului nostru. Pentru aceasta pe tine te cinstim şi Dumnezeiască pomenirea ta strălucit o prăznuim şi cu un glas strigăm către tine, Sfinte Apostole Filip: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe  Înţelepciunea şi Cuvântul…

Nor purtător de ploaie duhovnicească, cu adevărat te-ai arătat celor de pe pământ, adăpând inimile celor de pe pământ, ca pe o ţarină în taină; că înconjurând cu cuvântul, ai adăpat marginile şi ca nişte ploi verşi miruri din sicriu. Pentru aceasta, suflând în inimile cele credincioase, mireasma Duhului ai adunat într-însele, Sfinte Apostole Filip. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,  glasul al 8-lea. Podobie: Pe  Înţelepciunea şi Cuvântul…

Sufletul meu cel smerit, Fecioară, din pruncie întinându-l eu păcătosul şi cu cuvinte şi cu fapte afundându-mă în noroi, nu mai am ce face, sau unde să scap, dar nici altă nădejde nu ştiu, fără numai pe tine, Curată. Vai mie, netrebnicul! Pentru aceasta acum năzuiesc rugător către tine, cea cu totul fără prihană şi mă rog, mărturisindu-mă ţie că am greşit. Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să mi se dea, că spre tine mi-am pus nădejdea eu netrebnicul, robul tău.


Publicat

în

de către

Etichete: