Ce obiect sfințit este celebrat la data de 16 ianuarie 2024, potrivit calendarului ortodox

Sărbătoare pe 16 ianuarie, atunci când creștinii ortodocși sărbătoresc Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru.

Calendar ortodox 16 ianuarie 2024, data la care Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru, reprezentând speranța pe care credincioșii trebuie să o aibă atunci când observă păcatele ce au loc în jurul lor, atât în familie, cât și în societate.

Rugăciunea puternică pe care este bine să o rostești pe 16 ianuarie!

Calendar ortodox 16 ianuarie 2024

Sărbătoare 16 ianuarie. Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este sărbătorit în fiecare an pe data de 16 ianuarie în calendarul ortodox.

Se crede că Lanțurile Sfântului Petru îndepărtează spiritele rele și necurate, fiind astfel considerate sfinte, motiv pentru care au fost păstrate cu multa cinste și evlavie. Lanțurile din „Carcera Mamertinica” au fost descoperite în jurul secolului al II-lea, de către temnicerul roman Quirinus de Neus.

Lanțurile de fier au fost folosite atunci când Sfântul Petru a fost legat la Ierusalim. Acestea au fost păstrate sute de ani de către credincioși, urmând ca acestea să fie descoperite la Patriarhul Iuvenilei. În anul 39, Sfântul Iuvenalie patriarhul Ierusalimului a dăruit lanțurile de fier împărătesei Evdochia Augusta, ca un mod de a îi mulțumi pentru ajutorul pe care aceasta l-a oferit în bisericile din oraș.

Aceasta a decis că lanțurile de fier sunt mult prea importante pentru a rămâne la ea, motiv pentru care le-a dus în Constantinopol, așezându-l în vechea biserica închinată Sfintei Sofia. În această biserică sunt păstrate până în acest moment, găsindu-se la loc de cinste și lanțurile cu care acesta a fost înlănțuit în „Carcera Mamertinica”, dar și Lanțurile de fier în care a fost prins în închisoarea din Ierusalim, potrivit pravila.ro.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra Dumnezeieştii tale mărturisiri, sprijinindu-ne, întâistătătorule pe scaun, lauda Apostolilor lui Hristos, cu credinţă cinstim lanţurile tale, cu care preacuratele tale mâini au fost legate.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-a pe tine Domnul, Apostole, adevărată mărturie a Întrupării Sale, propovăduind venirea, Crucea, Moartea şi Învierea Lui.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De trei ori tăgăduind pe Domnul, ca pe un simplu Om, înaintea ucigătorilor de Dumnezeu, întru nimic nu ai greşit de la teologia ta cea de mai înainte, Sfinte Apostole Petru. Că L-ai propovăduit pe El, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rupe legăturile păcatului nostru, Apostole, ale celor ce cinstim cu credinţă sfinţitul tău lanţ şi îndurându-te, deschide nouă şi intrările Împărăţiei celei de sus, ca un preamilostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaş cu totul Curat al curăţiei, nu pot eu, spurcatul şi necuratul, a-ţi cânta ţie, Ceea ce nu ştii de nuntă. Pentru aceasta mă curăţeşte, cu curăţia Duhului, ca să te măresc pe tine.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune şi în putere…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lanţurile cu care te-a pedepsit Irod, ca pe un făcător de rele, întru ele te cinsteşte pe tine acum Biserica, Prealăudate Apostole Petru, cinstind cu credinţă chinurile tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai mult decât cu aurul şi decât cu podoabele de mult preţ, s-a împodobit Biserica, Apostole, cu lanţurile tale, pe care le şi sărută, cinstindu-se întru tine.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tetrarhul, dându-te celor patru căpetenii cu câte patru ostaşi şi cu lanţ legându-te, te-a păzit, Apostole Petru, ca să te omoare pe tine. De la aceia te-a izbăvit Hristos, prin mâna îngerului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Dumnezeiescul şi prea­cinstitul tău trup, Apostole, lanţurile tale împărtăşire luând şi de harul tău atingându-se, sfinţesc pe toţi cei ce le cinstesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată s-a dezlegat omenirea de blestemul cel dintâi şi s-a surpat satana, pricinuitorul căderii, Curată. Că tu ne-ai născut nouă această Binecuvântare.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade întru Slavă…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăteasca mantie de purpură şi cetatea ta se încing acum cu credinţă, duhovniceşte, Apostole Petru, cu preacinstitul tău lanţ. Căruia în chip văzut închinându-se, îl sărută şi cinsteşte puterea şi minunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În temniţă te-a pus pe tine Irod legat, ca să te scoată la poporul cel ucigător de Dumnezeu, Apostole. Dar mântuindu-te, cu ajutor de la Dumnezeu, ţi-ai lăsat legăturile spre închinare slugilor tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se prin atingere de preacuratul tău trup şi umplându-se de har, lanţul cel pus împrejurul tău ne dăruieşte sfinţenie nouă tuturor, celor ce îl cinstim pe el prin tine, Preacinstite Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frică şi cu dragoste apropiindu-ne, cinstim legă­turile Apostolului Petru, prin semnele lui fiind întăriţi, aducând Aposto­lului credinţa şi închinăciunea ce i se cuvin.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup, cu cântări te mărim, îndepărtând de la noi tot eresul. Că întru tine, Cuvântul, din sângele tău trup însufleţit zidindu-Şi, S-a arătat cu Trup.

Cântarea a 5-a. Irmos: Acum mă voi scula…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridică, Apostole, legăturile păcatului meu, cele ce stau pe grumazul meu şi mă împing la stricăciune; ca cel ce ai luat de la Mântuitorul putere de a lega şi a dezlega greşelile.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potoleşte, prealăudate, tulbu­rările neamurilor şi încetează neînţelegerile din Biserică, dându-i unire, cel ce pentru dânsa ai fost legat cu lanţul pe care cu credinţă îl şi îmbrăţişăm.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte, Apostole, din robia cea înţelegătoare pe cei ce cinstesc, cu credinţă, lanţul tău; şi ne îndrumă pe noi spre cereştile corturi, despre care ne-ai încredinţat, ca un păstor al nostru şi învăţător.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aceia pe care Învăţătorul tău i-a îndreptăţit, cu mijlocirea ta cea înfricoşătoare, Sfinte Apostole Petru, să fie mai mari peste noi creştinii, păzeşte-i cu puternică dreapta ta, preamărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscutu-te-a Soarele deosebindu-te cu mult mai mult decât strălucirile lui pe tine, Prealăudată, din care S-a arătat Dumnezeu, Întrupându-Se, înălţând la Lumina Dumnezeirii Sale pe cei ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-au întru adâncuri…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Puterile cereşti şi adunările Apostolilor împreună se veselesc cu cei pământeşti, Apostole Petru, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor se veselesc şi tabăra demonilor temându-se, Apostole, se tânguieşte, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tavita cea moartă ai înviat-o, iar pe străjeri făcându-i ca pe nişte morţi, de legături te-ai scuturat; toate ale tale sunt mai presus de minte, Apostole; pentru aceasta cu credinţă pe tine te cinstim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Intrat-am în iarna pierzării şi m-au tulburat râurile nemăsu­ratelor mele greşeli; ci, milostivindu-te de mine, Stăpână, la limanul cel Dumnezeiesc mă îndreaptă.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor,îl preamăreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciune…

Pe cel întâistătător între Apostoli, pe Dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe Marele Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli dobândind.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai mântuit în foc…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel căruia i se părea că împărățeşte, dar mai vârtos el singur era stăpânit de plăceri, făcând plăcerea iudeilor, la cătuşe de fier te-a osândit, pe care, Apostole, le cinstim, lăudându-te pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată făptura s-a supus ţie, ucenice al lui Hristos. Că pe mări ai umblat; iar legăturile de fier ca nişte zdrenţe şi uşile cele de fier ca nişte locuri de uşoară trecere au fost socotite de tine, cu Puterea Mângâietorului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai omorât pe vrăjitorii cei mincinoşi, pe morţi ai sculat şi şchiopi şi slăbănogi ai însănătoşit; şi bolnavi cu umbrirea ta ai tămăduit; prin uşile încuiate ai trecut şi ai scăpat din lanţurile pe care le cinstim, Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Palestina, Sfântul Petru, Apostolul lui Hristos, ieşind şi lumii propovăduind, a răposat în Roma cea veche; iar celor din Roma cea nouă, le-a dat lanţul spre cinstire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Minunea naşterii tale a arătat-o văpaia haldeilor, care cu nimic n-a vătămat pe tineri. Deci şi pe mine, cel ars de multe greşeli, miluieşte-mă, Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Izbăvitorule al tuturor…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legiuitorule, păstorule şi învăţătorule al turmei lui Hristos, Preamărite Petru, pe cei ce cu cucernicie te laudă pe tine şi cinstesc cu credinţă lanţurile tale, izbăveşte-i din legăturile păcatului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipeşte tulburările demonilor, de la cei ce cinstesc lanţurile tale, Apostole Petru; potoleşte iarna păcatului şi alungă de la ei bolile cele primejdioase, necazurile şi năvălirile barbarilor.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se împărtăşeşte de har tot cel ce se atinge de cinstitul tău lanţ, Apostole, umplându-se de sfinţenie şi cu bucurie cântă: toate făpturile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstirea cu evlavie a lanţurilor tale, ca un ospăţ cu tot felul de desfătări, ni se pune înainte; că tu însuţi eşti slujitorul acestei Dumnezeieşti veselii, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Târându-se până la mine şarpele cel amăgitor, prin rele sfaturi m-a alungat din desfătare; iar Îngerul Cel de Mare Sfat, făcându-Se Om din pântecele tău, pe mine iarăşi locuitor al Raiului m-a făcut.


Publicat

în

de către

Etichete: